Husets historia

Gustavianum firade 2017 sitt 20-årsjubileum. Byggnaden är betydligt äldre. Vissa delar är från medeltiden. Den är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad och är till större delen uppförd på 1620-talet.

Gustavianum
Uppsala, den 2 juni 1792

Namnet kommer från Gustav II Adolf som donerade medel och mark för ett nytt universitetshus. Tidigare hade universitetet haft verksamhet i ett medeltida hus sydväst om Domkyrkan. Huset finns inte kvar längre.

Den Anatomiska teatern

Gustavianum fungerade fortsatt som universitetsbyggnad. Den anatomiska teatern byggdes till 1662-63 genom Olof Rudbeck d:ä försorg. Han hade varit i Europa och blivit inspirerad av bland annat teatern i Leiden, Holland. I en anatomisk teater skulle studenterna och en betalande allmänhet ges möjlighet att närvara vid dissektioner och få kunskap om hur människokroppen fungerade.

Under 1700- och 1800-talet

En omfattande ombyggnad skedde under arkitekt Carl Hårlemans ledning på 1700-talet, då bland annat två nya huvudingångar på bottenvåningen togs upp. Ett nytt universitetshus invigdes 1887 och i samband med detta flyttades föreläsningarna från Gustavianum.

Gustavianum 1860-tal
Gustavianum 1860-tal

I början av 1920-talet renoverades Gustavianum och institutionerna för nordisk fornkunskap, klassisk fornkunskap, konsthistoria, egyptologi med Victoriamuseet samt Upplandsmuseet flyttade in. Anatomiska teatern, som fått inredningen borttagen 1859, kunde återinvigas 1955.

Gustavianum i modern tid

Så sent som 1996 flyttade de sista institutionerna ut från Gustavianum för att ge plats åt ett nytt universitetsmuseum. Under den omfattande restaureringen återskapades huvudvåningens bibliotekssalar efter Carl Hårlemans ritningar av arkitekten Johan Celsing. Ett av rummen, Auditorium Minus, rustades för att åter ta emot föreläsare. I övrigt lyftes universitetets samlingar fram i Gustavianum och huset anpassades för en ny typ av verksamhet.

Gustavianum ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk och är sedan 1935 statligt byggnadsminne.