Uppsala universitets historia

På plan 2 i Gustavianum finns utställningen om Uppsala universitets tidiga historia från grundandet 1477 fram till slutet av 1700-talet. Den 22 april 2017 öppnades på samma plan utställningen Drömmen om det exakta, om den vetenskapliga mätrevolutionen på 1800-talet.

Uppsala universitet grundades som Skandinaviens första universitet hösten 1477. Studenterna var till en början få, inte fler än 10 till 15 stycken. Undervisningen ägde antagligen rum i det gamla domkapitelhuset, som tidigare låg söder om domkyrkan.

Olaus Johannis Gutos föreläsningsanteckningar
Foto: Gustavianum

En av universitetets första studenter var Olaus Johannis Guto. Tack vare hans bevarade föreläsningsanteckningar har vi en god bild av innehållet i den undervisning studenterna fick. Föreläsningarna var på latin och studenterna skrev ner det som läraren ”läste före”.

Efter reformationen kom verksamheten vid Uppsala universitet allt mer att avstanna. Den katolska kyrkan fungerade inte längre som garant för verksamheten, och vare sig den nye ärkebiskopen eller regenten visade något intresse för universitetet. Vid slutet av århundradet förändrades inställningen till högre utbildning och Uppsala möte 1593 blev startpunkten för det andra kapitlet i universitetets historia.

Gustav II Adolf
Gustav II Adolf
Foto: Mikael Wallerstedt

Samtidigt som Sverige blev en europeisk stormakt såg Gustav II Adolf till att donera en stor del av sina arvegods till Uppsala universitet. Donationen la en ekonomisk grund för verksamheten. Avkastningen täckte inte bara lönekostnader och andra utgifter, utan lämnade också varje år ett överskott som tryggade universitetets ställning.

Under drottning Kristinas tid fortsatte stormakten Sverige att vårda universitetet. Drottningen hade visioner om att göra Uppsala till ett storslaget bildningscentrum, som kunde erbjuda den fulländade statsmannautbildningen.

Olof Rudbeck
Olof Rudbeck
Foto: Gustavianum

Till sin hjälp hade universitetet en av 1600-talets mest driftiga forskare och lärare, Olof Rudbeck d.ä. Rudbeck upptäckte och kartlade lymfkärlsystemet redan 1650, men vidgade sedan sina vetenskapliga intressen till att omfatta historia, arkeologi och botanik. Mellan åren 1662 till 1663 lät han uppföra den anatomiska teatern på Gustavianums tak. 

Anders Celsius termometer.
Foto: Gustavianum

Efter stormaktstiden förändrades det politiska och kulturella klimatet i Sverige. Krigen var över men landet måste byggas upp från grunden. I uppbyggnadsarbete blev den ekonomiska nyttan en viktig princip. Även universiteten skulle bidra med nyttig kunskap. Naturvetenskaperna utvecklades i en sådan takt att Uppsala blev världsledande på flera områden. Universitetet inrättade nya professurer i kemi, fysik och nationalekonomi. Då verkade och undervisade storheter som Carl von Linné, Anders Celsius och Samuel Klingenstierna vid Uppsala universitet.