Valsgärde: Vendeltid - Vikingatid

För omkring 1 400 år sedan begravdes en man i en båt vid Valsgärde strax norr om Uppsala. Med sig i båten hade han bland annat vapen, husgeråd och husdjur. Möt honom och flera vikingafynd i utställningen Valsgärde: Vendeltid - Vikingatid.
Valsgärde
Gravbacken i Valsgärde, 7 km norr om Uppsala invid Fyrisån, höjer sig över den omgivande lerslätten. Spåren efter ett 80-tal gravar syns som högar och avlånga sänkor. Det är rester efter kammargravar, kistgravar, brandgravar och båtgravar.

De som begravdes i Valsgärde tillhörde samhällets elit. Man har upprätthållit gravtraditionerna på ett konservativt sätt genom flera sekel och gravarna kan ses som uttryck för en aristokratisk livsstil och identitet.

Tidsperioderna

Gravfältet i Valsgärde användes under 700 år från omkring 400 e.Kr. till 1100 e.Kr. Tidsperioderna under denna del av järnåldern brukar benämnas:

  • Folkvandringstid 375-550 e.Kr.
  • Vendeltid 550-800 e.Kr.
  • Vikingatid 800-1050 e.Kr.

Gravfältet

Begravningstraditionen i Valsgärde inleds med ett antal kammargravar från folkvandringstid. Troligen var de rikt utrustade, men gravarna öppnades och föremål togs ut ur dem kort tid efter att de anlagts. Kammargravarna visar att det redan tidigt fanns en elit i Valsgärde.

Vid 600-talets början ägde den första båtbegravningen rum. Under de följande århundradena fortsatte traditionen på platsen. Sammanlagt femton personer begravdes i båtar utrustade med praktfulla gåvor. Fem är från vendeltid, de övriga från vikingatid. I båtarna förefaller endast män vara begravda och av allt att döma rör det sig om en man ur varje generation. Under slutet av vikingatiden upphörde traditionen med båtgravar och återigen lade man de döda i kammargravar eller kistgravar.

På gravfältet finns även ett 60-tal brandgravar som är samtida med båtgravarna. Många av dessa är kvinnogravar, men även män och barn finns representerade.

Båtgravar i Sverige och utomlands

Båtgravfält i Sverige är kända endast från ett fåtal platser, huvudsakligen i Uppland och Västmanland. Det mest kända båtgravfältet, vid sidan av Valsgärde, ligger vid Vendels kyrka i norra Uppland och undersöktes redan i slutet av 1800-talet. Det var den upptäckten som gav perioden ”vendeltid” dess namn. Andra båtgravfält finns i Ultuna, Gamla Uppsala och Tuna Alsike i Uppland och Tuna Badelunda i Västmanland. På flera platser har man även funnit brandgravar med rester efter båtar.

Välkända exempel på båtgravar i andra länder är de vikingatida skeppsgravarna i Oseberg och Gokstad i Norge, och båtgraven i Sutton Hoo i England från 600-talet. Det finns flera likheter mellan Sutton Hoo och Valsgärde. Framförallt gäller det båtgravskicket som sådant, men även gravgåvorna, i synnerhet utformningen av skölden och hjälmen.  

I en av båtgravarna från gravfältet i Valsgärde ligger en rik herreman begravd. Graven är från vendeltid och omkring 1 400 år gammal. De oplundrade gravarna berättar att människorna som bodde i området 550-800 e.Kr var förmögna. Valsgärde låg ju strategiskt vid den stora trafikleden Fyrisån som möjliggjorde långväga resor till kontinentens länder. Männen i gravarna fick på sin sista resa med sig sin stridsmundering, husgeråd, verktyg och en mängd djur. Skönt vilande på ejderdunsbolster kunde de ge sig ut på den sista färden.

Passa på att titta lite extra på de magnifika svärden eller hjälmarnas pressbleck. De vittnar om en enastående hantverksskicklighet.

De fornnordiska samlingarna

Läs mer om museets fornnordiska samlingar