De historiska samlingarna

De historiska samlingarna vid Gustavianum är en viktig del av kulturarvet som omhändertas och bevaras vid Uppsala universitet. Gustavianums uppdrag är att tillgängliggöra dessa samlingar för universitetets studenter och forskare men också för allmänheten. Gustavianums samlingar ska vara en resurs för Uppsala universitets kärnverksamhet. De ska i största möjliga mån göras tillgängliga för studier och vetenskapliga analyser, men det bör alltid balanseras mot vikten av att bevara dem för framtiden.

För forskning på mänskliga kvarlevor ställs speciella krav. Uppsala universitet har speciella riktlinjer för hantering och bevaring av mänskliga kvarlevor. Läs även Svenska ICOM:s (International Council of Museums) etiska regler

För att vi ska kunna hantera materialförfrågningar så snabbt som möjligt är det bra om du i förväg skickar en lista på det material som du vill studera. Föremål som är utställda på museum, utlånade eller under konservering är inte tillgängliga för studier.

Alla materialstudier sker vid de platser som anvisas av samlingarnas antikvarier. De ansvarar också för att ta fram och återställa materialet i samlingarna. Ordningen i backarna får inte ändras, och märkning får inte avlägsnas eller tillföras föremålen.

För att kunna planera längre forskningsvistelser i samlingarna vill vi ha din ansökning i god tid i förväg. Din ansökan bör innefatta en kort forskningsplan, tidsplanering, samt önskemål om insatser från vår sida. En forskarplats kan normalt bokas upp till en månad. Undantag kan göras för långväga gäster eller större forskningsuppgifter.

Inom fem år efter avslutad undersökning vill vi ha en preliminär slutrapport för vår interna dokumentation. Efter fem år förfogar Gustavianum fritt över resultaten om inget annat överenskommits.

Praktik vid samlingarna
Studerar du vid Uppsala universitet och vill praktisera hos oss?
Gustavianums samlingar tar gärna emot praktikanter. Gustavianum ansvarar bland annat för stora samlingar av klassiskt, nordiskt och egyptiskt arkeologiskt material, en vetenskapshistorisk samling samt en stor konstsamling. Om du är intresserad av att praktisera hos oss så kontakta din institution.

Forskningsprojekt
Ansökan om disponering av material i samlingarna kan beviljas för doktorander och forskare med anknytning till en forskningsinstitution. En förutsättning är att doktorander och forskare har beviljats finansiering för det projekt som rör samlingarna. Doktorander kan beviljas tillstånd att arbeta med ett material under maximalt fem år. Forskare kan få tillstånd att arbeta med ett material under ett år i taget. En förutsättning för förlängning är att Gustavianum erhåller en rapport över projektets progress och preliminära resultat mot slutet av varje år som projektet pågår. Rapporterna räknas som arbetshandlingar i öppet ärende och blir alltså inte offentliga förrän projektet har avslutats. I de fall flera forskare med olika infallsvinklar vill arbeta med samma material gör Gustavianum en bedömning av aktuella ansökningar och fattar beslut i dialog med berörda forskare.

Provtagning
Tillstånd till provtagning kräver speciell ansökan.

Lån av material
Lån av föremål beviljas främst till andra museer. Lån till enskilda forskare beviljas endast i undantagsfall.

Kontakt
Gustavianum, Historiska Samlingar
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Kåbovägen 4A
752 36 Uppsala

E-post: Historiccollections@gustavianum.uu.se
Telefon: 018-471 21 00

Välkommen att besöka och använda de historiska samlingarna för studier och forskning!

Senast uppdaterad: 2021-10-05