Institutionen för neurovetenskap

Den här samlingen består till större delen av farmakologiska preparat, men även av vetenskapliga instrument från 1900-talet. Det rör sig om cirka 400 preparat som kommer från andra hälften av 1800-talet. Preparaten användes troligtvis främst för att lära studenterna att identifiera växter med användning inom läkemedelsframställning.

Urginea Maritima, en sorts Scilla, är en av de äldsta medicinalväxterna.De farmakologiska preparaten upptäcktes 1987 av Lars Oreland. De låg i trossbotten till vinden i farmakologernas tidigare institutionslokaler på Dag Hammarskölds väg där Uppsala arkivcentrum numera är belägen. Omkring en fjärdedel av preparaten ligger lösa och de resterande i glasburkar, så kallade ståndkärl. Flertalet av burkarna är försedda med etiketter som anger innehållet samt i vissa fall vilket apotek de kommer ifrån.

Bland de vetenskapliga instrumenten finns bland annat en kymograf för att registrera fysiologiska förlopp. 

Preparatens införskaffande

Merparten av preparaten införskaffades av Robert Fristedt, professor i farmakologi och naturalhistoria 1877-1893. I återkommande notiser ur årsskriften Upsala läkareförenings förhandlingar redogör han för preparat han kommit över under året. 

Samlingen av preparat åskådliggör farmakologin under andra hälften av 1800-talet och har därigenom ett stort historiskt värde. Merparten av institutionens samlingar har överförts till Medicinhistoriska museet, som även har övertagit det formella ansvaret för alla föremålen.

Farmakologiska preparat vid institutionen för neurovetenskap.