Porträttsamlingen i Universitetshuset

Porträtt speglar universitetets historia

Det nuvarande Universitetshuset i Uppsala, ritat av arkitekten Herman Teodor Holmgren, stod färdigt 1887. Utöver aula och undervisningssalar rymmer huset ett flertal representativa rum, däribland konsistorierum, kanslersrum, fakultetsrum och gästvåning. Alla dessa rum pryds av en lång rad porträtt av personer, främst män, som genom århundradena haft någon koppling till Uppsala universitet. Porträtt av ämbetsinnehavare och vetenskapsmän bidrar till att teckna universitetets historia och manifesterar samtidigt lärosätets långa traditioner och status som universitet.

Universitetet som aktiv konstsamlare

Det vore fel att hävda att konstsamlande varit en prioriterad verksamhet inom universitetet. Merparten av den äldre konst som ägs av universitetet är donerad. Det finns dock en genre inom konsten där universitetet självt agerat aktiv beställare alltsedan 1600-talet. Det är den genre som framför allt finns representerad i Universitetshuset, nämligen porträttkonsten.

Kungligheter…

Den första porträttdonationen till universitetet bestod av nio avbildningar av Vasaättens regenter skänkta av universitetskanslern Magnus Gabriel De la Gardie år 1668. Här ingår bland annat David Klöcker Ehrenstrahls porträtt av Gustav II Adolf (UU 52). Ett berömt porträtt av drottning Kristina ingick i Carl Hård av Segerstads donation (UU 381). Det är målat av Abraham Wuchters år 1661 medan Kristina var på besök i Sverige i samband med Karl X:s död. Det är ett inkännande porträtt präglat av realism i holländsk guldålderstradition. 1700-talets store svenske porträttmålare Alexander Roslin finns representerad genom ett porträtt av Gustav III (UU 288). Porträttet går tillbaka på det grupporträtt av Gustav III och hans bröder Fredrik Adolf och Carl som Roslin målade i Paris 1771.

…och vetenskapsmän

Torben BergmanUppsalas många framgångsrika vetenskapsmän kan här företrädas av ett kraftfullt porträtt av kemisten Torbern Bergman, målat av Lorentz Pasch d.y. på 1760-talet (UU 264). Bergman, som hade fakultetsöverskridande examina i ett flertal ämnen, kan sägas vara representativ för sin tids mångsysslande vetenskapsmän.

Det teologiska fakultetsrummet domineras av Emerik Stenbergs grupporträtt i olja "Teologiska fakulteten 1911" (UU 322). Det skall ses som en ögonblicksbild från ett möte i den teologiska fakultetsnämnden. På dekanus plats sitter Nathan Söderblom, Sveriges blivande ärkebiskop. I bakgrunden syns konst som än idag pryder rummets väggar.

Teologiska fakultetsrummet
UU 322                                                               UU 2977Bilder i bilder och bilder av bilder

Med direkt inspiration av grupporträttet i teologiska fakultetsrummet fotograferades år 2006 den dåvarande universitetsledningen (UU 2977). I porträttet lagras nutid och dåtid som bilder i bilder och bilder av bilder. På bordet ligger handlingar och rapporter som knyter an till universitetsledningens verksamhet, bl. a Bolognarapporten. Fotografer var Johan Westin och Nils Gedda.

Spegling av mansdominerad värld

Lena MarcussonUniversitetet var länge en mansdominerad värld. Den första kvinnliga studenten antogs år 1872. Detta faktum avspeglas tydligt i Universitetshusets porträttsamling som till övervägande del består av män. Eftersom obalansen speglar universitetets historia är den inte helt lätt att komma till rätta med men vid förvärv av konst, porträtt och annat, har man detta för ögonen. Ett viktigt tillskott är därför porträttet av tidigare prorektor, jurist professor Lena Marcusson vars porträtt från 2007 av Cecilia Sikström återfinns i juridiska fakultetsrummet (UU 2991).